สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
อัญมณี
 อัญมณีและคุณสมบัติเฉพาะ
 คุณสมบัติของแร่ที่เป็นอัญมณี
อัญมณีประดิษฐ์ (อัญมณีปลอม)
 การตรวจสอบอัญมณี
 ขั้นตอนต่างๆ ในการตรวจสอบอัญมณี
 หน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยอัญมณี
 คุณภาพของอัญมณี
 อัญมณีและแหล่งในประเทศไทย
อัญมณีจากประเทศรอบเมืองไทย
 อัญมณีกับความเชื่อ