พระมหากษัตริย์ไทยบางพระองค์ ที่ประชาชนถวายพระนามว่า "มหาราช" นั้น ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอัน ยังประโยชน์อย่างเยี่ยมยอดแก่ชาติ ไทย เช่น ได้ทรงกอบกู้อิสรภาพ ทรง ปกครองช่วยเหลือประชาชนให้อยู่เย็นเป็น สุข ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญ ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ และทรง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้วัฒนาถาวร ดังจะขอยกตัวอย่างมหาราชของไทยใน กาลเวลาที่ล่วงมาแล้วบางพระองค์ เช่น
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช แห่ง ราชอาณาจักรสุโขทัย ทรงป้องกันบ้านเมือง และแผ่ราชอาณาจักรกว้างขวางออกไป เป็น ที่เกรงขามของประเทศเพื่อนบ้าน ทรง เจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศใกล้ เคียง สนับสนุนการค้าขายให้ขยายออก ไปจนถึงประเทศห่างไกล เช่น ประเทศ จีน สินค้าสำคัญของไทยขณะนั้นคือ เครื่องเคลือบ ซึ่งมีชื่อเป็นที่รู้จัก กันว่า "สังคโลก" ในด้านการปกครอง ภายในก็ทรงดูแลทุกข์สุขราษฎรอย่าง ใกล้ชิด เปิดโอกาสให้มีการเข้าเฝ้า ร้องทุกข์ ตลอดจนจัดให้มีพระ ภิกษุแสดงพระธรรมเทศนาอบรมจิตใจประชาชน พระแท่นที่ประทับให้เฝ้าและให้พระ ภิกษุแสดงธรรมยังเป็นมรดกตกทอดมา ถึงชนชั้นหลัง มีชื่อว่า พระแท่นมนังศิลาบาตร พระราชกิจ สำคัญยิ่งคือ ทรงคิดประดิษฐ์ตัวอักษร ไทย แล้วโปรดให้จารึกลงบนหลัก ศิลา เป็นต้นเค้าอักษรไทยสืบต่อมา จนปัจจุบัน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช แห่งราชอาณาจักรศรีอยุธยา ได้ทรงกู้ ประเทศชาติให้กลับมีอิสรภาพพ้นจาก อำนาจพม่า แล้วทรงปราบปราบเขมรซึ่ง มักทำศึกแทรกแซงขณะที่ไทยกำลังอยู่ ในระหว่างสงคราม มีพระบรมราชานุสาว รีย์เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านปรากฏ อยู่ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ แขวงจังหวัด สุพรรณบุรี อันเป็นสนามรบที่ทรงกระทำ ยุทธหัตถึกับพระมหาอุปราชา รัชทายาท แห่งประเทศพม่าและประสบชัยชนะอย่างงด งาม
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่ง ราชอาณาจักรศรีอยุธยา พระเกียรติยศในพระ ราโชบายทางคบค้าสมาคมด้วยชาวต่าง ประเทศเป็นที่เลื่องลือ ทรงรักษา เอกราชของชาติให้พ้นจากการเบียดเบียน จากชาวต่างชาติ ซึ่งขณะนั้นกำลัง ขยายการค้า ลัทธิศาสนาและอำนาจทางการ เมืองอยู่ในดินแดนตะวันออก การเจริญ ทางพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช และสมเด็จพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศส เป็นที่กล่าวขวัญทั่วไป ในประวัติศาสตร์ ผลจากการติดต่อกับชาว ต่างประเทศนี้ ได้นำประโยชน์ทั้งทาง วิชาการและเศรษฐกิจ มาสู่บ้านเมืองของ เราเป็นอันมาก นอกจากนี้ สมเด็จ พระนารายณ์มหาราชยังได้ทรงอุปถัมภ์บำรุง กวี และงานด้านวรรณคดี อันเป็นศิลปะ ชั้นเลิศของชาติ ดังปรากฏนาม "ศรี ปราชญ์" ยอดกวีในสมัยของพระองค์ท่าน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระเกียรติคุณอันสมควรได้รับยกย่องให้ เป็น "มหาราช" คือ เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสีย แก่พม่าในครั้งสุดท้ายนี้ พระองค์ ทรงกอบกู้เอกราชของไทยกลับคืนมา ทรงตั้งราชธานีใหม่ที่กรุงธนบุรี ทรง รวบรวมชาวไทยที่แตกเป็นหมู่เป็น เหล่าคราวมีภัย ให้เข้ากันเป็น ปึกแผ่น ทำนุบำรุงบ้านเมือง ตามที่ พอจะทรงกระทำได้ในระยะเวลาอัน สั้น และทรงแผ่พระราชอำนาจออกไป จนเป็นที่เกรงขามแก่บ้านเมืองใกล้ เคียงนับว่าทรงพระมหากรุณาธิคุณแก่ ชาวไทยเป็นอันมาก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช ในศุภมงคลสมัยสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๒๐๐ ปี ในพ. ศ. ๒๕๒๕ นั้น คณะรัฐบาลพร้อมด้วยประชาชน พลเมืองของประเทศไทย ได้ร่วมใจกัน ถวายความเทิดทูนพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้น เป็น มหาราชอีกพระองค์หนึ่ง ทั้งนี้เพราะพระองค์ ท่านได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ นานัปการ อันเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่ประเทศ ชาติ พระบวรพุทธศาสนาและสถาบันพระ มหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศื ซึ่ง พระองค์ท่านทรงเป็นปฐมกษัตริย์ทรงสร้าง ราชธานีใหม่ในทำเลอันเป็นชัยภูมิ พระ ราชกิจสำคัญยิ่งคือ การทรงต่อ ต้านปราบปรามอริราชศัตรู รักษาพระราช อาณาจักรให้ปลอดภัยและเจริญมั่นคง ทำ ให้ประเทศใกล้เคียง เช่น ญวน เขมร และลาว เกรงพระบารมีและได้รับพระ เมตตา จึงยอมเป็นข้าขอบขัณฑสีมา อาณาจักรด้วยความนอบน้อม ครั้นยามสงบ ก็ ทรงทำนุบำรุงงานด้านศิลปกรรมและวรรณคดี ดังปรากฏพระนามและนามกวีในรัชกาล คือ พระองค์ท่านเอง กรมพระราชวังบวร มหาสุรสิงหนาท และเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช พระมหา กษัตริย์รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงครองราชสมบัตินานถึง ๔๒ ปี และ ตลอดเวลาอันยาวนานนั้น ได้ทรง ปรับปรุง ทำนุบำรุงประเทศชาติให้เจริญ ขึ้นทุกวิถีทาง ที่สำคัญมากคือการ เลิกทาส นอกจากนี้ยังได้ทรงทำนุ บำรุงการศึกษา การคมนาคม การประกอบ อาชีพของพลเมืองและการอนามัย เสด็จเยี่ยม เยียนทุกข์สุขของประชาชนอยู่เสมอ เสด็จต่างประเทศเพื่อสมานทางพระราชไมตรี และแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง ทรงนำวิทยา การจากประเทศที่เจริญแล้วฝ่ายตะวัน ตกมาปลูกฝังในประเทศไทย ด้วยพระ ราชกรณียกิจอันเกิดประโยชน์นานาประการ จึงได้รับถวายสมญาว่า สมเด็จพระ ปิยมหาราช หรือ " มหาราช " ผู้เป็น ที่เคารพรัก[ จอหลัก | ดูรูป | เล่าให้ฟัง | วีดิโอ | ลับสมอง | ค้นข้อมูล | บทความ | ดูต่อ... ]
Copyright © 1997Kanchanapisek Network Webmaster. All rights reserved.
Reproduction of the information contained in this web site without permission is prohibited.