สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 การถนอมผลิตผลการเกษตรร
การถนอมอาหารในสมัยโบราณ
การถนอมอาหารในปัจจุบัน
การถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนสูง 
การแบ่งกลุ่มอาหารตามความเป็นกรด-ด่าง
 เครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับการผลิต
การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น
การถนอมอาหารโดยการทำให้แห้ง
การถนอมอาหารโดยการหมักดอง
การถนอมอาหารโดยใช้รังสี