สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญของมนุษย์
 หน้าที่และความสำคัญของดิน
 องค์ประกอบของดิน
 คุณสมบัติที่สำคัญบางประการของดินที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก
 ธาตุอาหารพืชในดิน
หลักการใช้ปุ๋ยเคมีให้ได้ผลดี
 ปุ๋ยเคมีใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ดีที่สุด