สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ลักษณะและความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงกับประเพณีราษฎร์
 ความเป็นมาและความหมายของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในสังคมไทย
 พระราชพิธีและประเพณีท้องถิ่น
 อิทธิพลของประเพณีหลวงที่มีต่อประเพณีราษฎร์
 ความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในด้านวรรณกรรม
 ความสัมพันธ์ของประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ในด้านศิลปกรรม