[ ขยายดูภาพใหญ่ ]

ระบบตลาดสินค้าเกษตร

เมื่อพูดถึงระบบตลาดสินค้าเกษตร หมายถึง "กิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดที่ดำเนินการในการตลาดตั้งแต่ ระดับผู้ผลิตถึงผู้บริโภค" เป็นการมองภาพรวมทั้งระบบ เป็นการมองทีละขั้นตอนจนครบทั้งระบบว่าในการ ทำหน้าที่นำสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคประกอบด้วยกิจกรรมหลักอะไรบ้าง มีใครทำหน้าที่อะไรและ ทำไม ที่ต้องพิจารณาก็เพื่อทำความเข้าใจการตลาดให้ดีขึ้น ทำให้ทราบว่าถ้าจะปรับปรุงการตลาด ควร จะปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้าง อาจจะมองระบบของตลาดสินค้าเกษตรหลักๆ รวมกันซึ่งสลับซับซ้อนมาก หรือ จะมองระบบตลาดสินค้าใดสินค้าหนึ่ง เช่น ตลาดข้าว หรือจะมองเฉพาะตลาดระดับใดระดับหนึ่งก็ได้

ระบบตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่อยู่นิ่ง ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ มากมาย ส่วนใหญ่เป็นปัจจัย ที่เกิดขึ้นภายนอกการตลาด ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ผลักดันให้ระบบตลาดปรับตัวตาม ตัวอย่างเช่น การ เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลในการสร้างถนนหนทาง หรือปรับปรุงระบบการขนส่ง การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี ทั้งในด้านการผลิตการขนส่ง และการเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิต มีการผลิตสินค้า ตลอดปี ผลิตสินค้าชนิดใหม่ๆ เกิดขึ้น ทางด้านผู้บริโภคได้แก่ การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัว ของคนในเมือง การเปลี่ยนรสนิยมของผู้บริโภคทั้งในอาหารที่นิยมบริโภค บริการการตลาดที่ต้องการ เพิ่ม อุปนิสัยการจ่ายซื้ออาหาร รวมทั้งความต้องการของตลาดต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ถือว่าเกิด ขึ้นนอกระบบตลาด ซึ่งจะมีผลทำให้การตลาดต้องปรับตัวตาม
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป