สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 การช่างและหมู่บ้านช่าง
 ประเพณีการสืบทอดการช่างของไทย
 การช่างไทยประเภทต่างๆ
 ดูเพิ่มเติม
 เรือนไทย
 ชีวิตชนบทไทย
 หัตถกรรมพื้นบ้าน
 การละเล่นพื้นเมือง