หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานของรัฐบาล
หน่วยงานของเอกชน
.
หน่วยงานของรัฐบาล


 • กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยติดต่อที่ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร 10100 โทร. 281-3199 จัดบริการในลักษณะ (1)สถานสงเคราะห์แก่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ (2) สถานฝึกอาชีพและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพแก่เยาชนและผู้ใหญ่ พิการทั้งชา ยและหญิง (3)การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
 • กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอกดุสิต กรุงเทพมหานคร10300 โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบดังนี้
  2.1 กรมสามัญศึกษา ติดต่อที่กองการศึกษาพิเศษ โทร. 282-5820 และ 282-2856 ให้บริการด้านการศึกษาพิเศษในลักษณะ (1) โรงเรียนพิเศษสำหรับเด็กพิการเฉพาะประเภท เช่น โรงเรียนสอนเด็กหูหนวก และหูตึง โรงเรียนสอนเด็กตาบอด (2) การส่งบุคลากรไปช่วยสอนตามโรงเรียน การศึกษาพิเศษต่าง ๆ เช่น โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โรงเรียนศรีสังวาลย์สอนเด็กพิการทางแขนขาและลำตัว สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพลภาพปากเกร็ด (3) การจัดโครงการการเรียนร่วมให้เด็กพิการเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ เช่น เด็กตาบอด เด็กเรียนช้า (4) โครงการสอนเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลโดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น ที่โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (5) โครงการจัดชั้นเ รียนพิเศษสำหรับเด็กหูตึงเรียนร่วม
  2.2 สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ติดต่อที่กองวิชาการ โทร. 281-0588 ให้บริการด้านการศึกษาพิเศษในลักษณะจัดโครงการเรียนร่วม ระหว่างเด็กพิการกับเด็กปกติ
  2.3 กรมการฝึกหัดครู ติดต่อที่วิทยาลัยครูสวนดุสิต โทร. 243-2250-55 ต่อ 134 และ 145 ทำการผลิตครูการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี และมีหน่วยสาธิตสอนเด็กหูตึงในระดับอนุบาลโดยใช้ระบบการสอนพูด และศูนย์การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กตาบอดและครอบครัว โทร . 241-4401 ที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการและเตรียมความพร้อมเด็กตาบอดและเด็กเห็นเลือนลาง อายุ 0-7 ปี รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาสาธิตวิธีการเลี้ยงลูกตาบอดแก่ครอบครัว
 • กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในส่วนกลางและภาคกลาง มีโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลประสาท โรงพยาบาลราชานุกูล โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลชัยนาท โรงพยาบาลนนทบุรี เป็นต้น ในส่วนภูมิภาคทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ มีโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก) โรงพยาบาลประจำจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีศูนย์สุขวิทยาจิต ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลนิติจิตเวช แขวงทวีวัฒนา ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น
หน่วยงานของเอกชน


 • สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดต่อที่ ตึกมหิดล ถนนราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 246-1457-61 ให้บริการในลักษณะการส่งเสริมอาชีพ คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
 • มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ติดต่อที่ สวนจิตรลดา อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 281-6403,281-0904 ต่อ 173 และที่ 306/1 ถนนศรีอยุธยา อำเภอพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 245-8697, 245-8703 ให้บริการช่วยเหลือทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และราษฎรอาสาสมัครที่บาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตจากการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และผู้รุกล้ำอธิปไตย
 • มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ติดต่อได้ที่ 55 สุขุมวิท 38 กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 391-6809, 391-1618 ให้บริการทดสอบเด็กจัดโปรแกรมการสอนเด็กพิเศษประเภทต่าง ๆ เป็นรายบุคคล จัดการบำบัดเตรียมความพร้อม บริการสำหรับผู้ปกครอง ประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับสถาบันอื่น
 • มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ติดต่อที่ ถนนติวานนท์ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร. 583-9596, 593-9597, 583-6681 ให้บริการช่วยเหลือในการฟื้นฟูบำบัดสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งสวั สดิการที่จำเป็นแก่เด็กและผู้ใหญ่ซึ่งพิการแขนขาลำตัว
 • มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ติดต่อได้ที่ 137 ถนนพระราม 5 ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 241-5169 ให้บริการแก่คนหูหนวกทั่วประเทศ
 • มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ติดต่อที่ 420 ถนนราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 246-0070 และ 246-1431 ดำเนินงานของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ รับนักเรียนอายุ 6-12 ปี ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดศูนย์ฝึกอาชีพให้ทั้งกับหญิงและชายตาบอด จัดศูนย์พัฒนาอาชีพ และจัดห้องสมุดคอลฟิลด์ผลิตหนังสือเบรลล์สำหรับคนตาบอด
 • มูลนิธิธรรมนิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดต่อได้ที่ศูนย์การศึกษาคนตาบอด 214 หมู่ 6 ถนนประชารักษ์ อ. เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 237-631 ให้บริการเตรียมเด็กตาบอด อายุ 5-12 ปี เพื่อจัดส่งไปเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ โดยมูลนิธิสนับสนุนค่าใช้จ่ายสื่อผลิตสื่อการเรียนและตำราเรียนเป็นอักษรเบลล์และตำราเทป บริการด้านที่พักอาศัย อาหาร ให้นักเรียนตาบอด และฝึกอบรมให้สามารถดำรงชีวิตในสภาพที่เป็นจริงของคนตาบอดในชนบท
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ติดต่อที่ 20/16 ถนนลาดพร้าว ซอย 87 จันทราสุข บางกะปิ กรุงเทพหมานคร 10310 โทร. 514-2544 จัดศูนย์สาธิตการฟื้นฟูเด็กซีรีบรัล พัลซี โดยบริการให้การศึกษาแก่เด็กและฝึกกายภาพบำบัดสำหรับเด็กที่อยู่ในศูนย์สาธิต ให้การฟื้นฟูเด็ก พิการในชุมชน ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อส่งผู้ป่วย รวมทั้งให้การศึกษาฝึกอบรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น อนามัยตำบล ครู ผู้ปกครอง และให้การศึกษาและสร้างทัศนคติทางบวกโดยการเผยแพร่ข้อมูล
 • สหทัยมูลนิธิ ติดต่อที่ 66 สุขุมวิท 1 กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 252-5209 และ 252-8976 ให้บริการฟื้นฟูสภาพครอบครัวและช่วยเหลือบิดามารดานอกสมรสที่มีบุตรอายุระหว่าง 0-6 ปี อุปการะเด็กอายุ 0-6 ปี ให้ชั่วคราว บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรมพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จัดนันทนาการสำหรับผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล บริการสวัสดิการเด็กในชุมชนแออัด บริการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส และบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กในชนบท
 • สภาคนพิการทุกประเทศแห่งประเทศไทย ติดต่อที่ 198/3 ถนนศรีอยุธยา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ติดตามค้นหาระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่มีผลประโยชน์ต่อคนพิการมาเผยแพร่ ให้คนพิการทราบถึงสิทธิอันพึงได้ สนับสนุนส่งเสริมให้มีกฎระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่ให้ผลประโยชน์แก่คนพิการ ส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพทุกขั้นตอนของคนพิการ สนับสนุนให้มีความสัมพันธ์อันดีในระหว่างคนพิการด้วยกัน สนับสนุนและส่งเสริมให้คนพิการได้ทำประโยชน์ต่อสังคมและให้ความร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ไม่ขัดกับสภาคนพิการฯ และนอกจากนี้ ยังมีสมาคมคนพิการแต่ละประเภท เช่น สมาคมคนตาบอดติดต่อที่ 85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 245-8946 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ติดต่อที่ 203/715 การเคหะบางพลี ซอย 24 ต. บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 315-1128 สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ติดต่อที่ 34/1 ซอยสุขุมวิท 51 คลองตัน พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 258-7099 และสมาคมผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อน ติดต่อที่ 4737 ในโรงพยาบาลราชานุกูล ถนนดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 245-4601-5 ต่อ 217
 • องค์การคริสเตียนเพื่อคนพิการในประเทศไทย ติดต่อที่ 781 ซอยลือชา ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 278-3999 จัดทำโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการวิทยุและโทรทัศน์ สนับสนุนให้คนพิการที่สามารถเปิดกิจการร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งในเขตกรุงเทพม หานครและต่างจังหวัด โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าในกรุงเทพมหานคร โครงการฝึกอบรมผู้นำคนพิการ และอาสาสมัครช่วยงานคนพิการ โครงการเครื่องหนังโดยเปิดร้านซ่อมรองเท้า โครงการประสานงานกับองค์การและคนพิการ โครงการพันธกิจคริสต์จักรซึ่งสนับสนุนให้คริสต์จักรดำเนินโครงการร่วมกับคนพิการ และ โครงการออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลต่างๆ
 • องค์การคริสโทเฟิล บลินเดินมิชชั่น : ซีบีเอ็ม (Christoffel Bliondemission : CBM) ติดต่อที่ 37 ซอยอินทามระ 7 (ซอยพรทิพย์) ถนนสุทธิสาร พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 278-0040 และ 279-3153 ให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการทุกคน โดยเน้นให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่พิการทางการเห็นโดยนับสนุนโครงการเรียนร่วมสำหรับเด็กพิการทางการเห็น พัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการประเภทต่าง ๆ ส่งเสริมโครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการทางการเห็นและพิการทางร่างกาย สนับสนุนการจัดทำโครงการป้องกันการตาบอดและความพิการทุกประเภท สนับสนุนการรักษาพยาบาลให้กับผู้พิการ ส่งเสริมโครงการอนามัยและรักษาตาและโครงการให้บริกาและฟื้นฟูสมรถภาพในชุมชนแก่คนพิการทุกประเภท องค์การซีบีเอ็มนี้ไม่ได้เป็นองค์การที่ปฏิบัติงานโดยตรง แต่เป็นองค์การให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญและวิชาการ แก่องค์การต่าง ๆ เป็นหน่วยปฏิบัติทั้งของภาครัฐและเอกชน
 • องค์การ เฮเลน เคลเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรต : เอชเคไอ (Helen Keller International Incorporated : HKI) ติดต่อที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 420 ถนนราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 246-0070 และ 246-1431 ส่งเสริมการจัดโครงการเรียนร่วมเด็กตาบอดในโรงเรียนปกติ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ สื่ออุปกรณ์พิเศษให้ทุนอบรมครูสอนเด็กตาบอด ให้การสนับสนุนทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับบุคคลพิการในประเทศไทยยังมีอีกเป็นจำนวนมาก ผู้สนใจจะขอข้อมูลได้จากกรมประชาสงเคราะห์ และกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา
หัวข้อก่อนหน้า