สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 บริการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
 สาเหตุของความพิการ
 ประเภทของความพิการ
 จำนวนเยาวชนผู้พิการ
 การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการศึกษา
 ประวัติความเป็นมาของการศึกษาพิเศษ
 รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้พิการ
 บุคลการที่เกี่ยวข้องการกับฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการ
กฎหมายคนพิการ
 สรุปประเด็นสำคัญของพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 บทสรุป
 แนวทางในการปฏิบัติของประชาชนทั่วไปต่อบุคคลพิการ
ดูเพิ่มเติม
 การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์
 จิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต