สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 วัฎจักรของอุทกวิทยา
 มาตรฐานของแม่น้ำลำคลอง และคุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำประเภทต่างๆ
สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหามลภาวะแก่แม่น้ำลำคลอง
 การแก้ไขปัญหา
ประเภทของน้ำเสียและกรรมวิธีที่ใช้ในการบำบัดโดยทั่วไป