สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ผ้าไทย
สมัยเชียงแสนหรือล้านนาไทย (พุทธศตวรรษที่ ๑๘-๒๔)
สมัยสุโขทัย (ประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๐-๑๙๖๓)
สมัยอยุธยา (พ.ศ. ๑๘๙๓-๒๓๑๐)
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๔๕๓)
ลักษณะผ้าไทยแต่ละประเภท