สหกรณ์ เป็นวิธีการจัดงานรูปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคนมาร่วมกันทำงานด้วยความสมัครใจ ทำงานด้วยกันตามหลักแห่งความเสมอภาค ร่วมมือกันตามหลักประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน และเพื่อผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้ ด้วยความยุติธรรม การที่คนมาร่วมกันนั้น จะต้องมุ่งช่วยตนเอง โดยวิธีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน
ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน
สหกรณ์ในประเทศไทยมี ๖ ประเภทคือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์บริการ เมื่อพิจารณาตามหลักผู้ผลิต และผู้บริโภคแล้ว จะเห็นว่า สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมง เป็นสหกรณ์ผู้ผลิต สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์บริการเป็นสหกรณ์ผู้บริโภค สหกรณ์เหล่านี้จะเปิดรับสมาชิกโดยปราศจากข้อจำกัดเรื่องการเมือง ศาสนา และเพศ ผู้ที่สนใจ และเห็นว่า สหกรณ์ใดจะทำประโยชน์ให้แก่ตนได้ ก็จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น
การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา

การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนเป็นเรื่องที่สมควรจัดขึ้นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการสหกรณ์ว่า เป็นเช่นไร วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมสหกรณ์ ในโรงเรียนมีดังนี้

๑) เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิธีการสหกรณ์แก่สมาชิก
๒) เพื่อให้สมาชิกเกิดทักษะในการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงในลักษณะศูนย์ ฝึกอบรมระยะสั้น
๓) เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดย

๓.๑ จัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย
๓.๒ จำหน่ายผลิตผลของสมาชิก
๓.๓ ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการประหยัดทรัพย์ ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการช่วยตัวเองให้อยู่ดีกินดี
๓.๔ ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมสหกรณ์
๓.๕ ให้บริการต่างๆ แก่สมาชิก โดยเรียกค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย
๓.๖ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกภาคปฏิบัติการของวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนไปสู่ชุมชน
๓.๗ เพื่อใช้สถานศึกษาเป็น "ศูนย์ธุรกิจการสหกรณ์"

การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จะทำให้นักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้เรียนรู้การสหกรณ์ตั้งแต่อยู่ในวัยเรียน
ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร้านสหกรณ์

ก่อนที่จะกล่าวถึงร้านสหกรณ์ ใคร่จะขอกล่าวถึงสหกรณ์ร้านค้าเสียก่อน เพราะสหกรณ์ร้านค้ามิได้หมายถึงร้านค้าหลายๆ ร้าน มารวมกันตั้งเป็นสหกรณ์ แต่สหกรณ์ร้านค้า หมายถึง การที่บุคคลหลายๆ คน มาร่วมกันตั้งร้านขึ้ นแต่ละคนก็เป็นสมาชิกของร้านสหกรณ์

ร้านสหกรณ์เป็นสหกรณ์ผู้บริโภค เพราะมีหน้าที่ในการจัดหาสินค้าเครื่อง อุปโภคบริโภคมาจำหน่ายให้แก่สมาชิก จะเห็นว่า ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้จัดร้านสหกรณ์สำหรับนิสิตนักศึกษาขึ้น เช่น ร้านสหกรณ์นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้านสหกรณ์นักศึกษาธรรมศาสตร์ ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ร้านสหกรณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ แต่ละร้านสหกรณ์ที่ตั้งขึ้นก็มีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน ร้านสหกรณ์ในสถาบันการศึกษาตั้งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตนักศึกษา ในด้านการหาซื้อสมุด หนังสือ เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน และสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ในราคาพอสมควร กำไรการค้าเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นก็นำไปใช้ประโยชน์เป็นทุนการศึกษา หรือสวัสดิการต่างๆ บางสถาบันก็ให้นิสิตเป็นผู้ถือหุ้น และรับเลือกตั้งเป็นกรรมการควบคุมการบริหารกิจการของร้าน นอกจากนั้นร้านสหกรณ์ในสถานศึกษาบางแห่ง ยังให้นักศึกษาฝึกงานตามหลักสูตรการศึกษาอีกด้วย
ร้านสหกรณ์ในสถานศึกษามีความสำคัญมาก เพราะนิสิตนักศึกษาของสถาบันต่างๆ มีความจำเป็นจะต้องซื้อหนังสือ สมุด อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ของกินของใช้ประจำวัน ถ้าจัดสหกรณ์ขึ้นก็จะช่วยนิสิตนักศึกษาประหยัดเงินได้  ร้านสหกรณ์ชาวไร่
ร้านสหกรณ์ชาวไร่
สหกรณ์ในโรงเรียน หรือสหกรณ์ในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ล้วนมีประโยชน์ต่อสมาชิกทั้งสิ้น ดังนั้นควรจะได้ส่งเสริมให้ตั้งสหกรณ์ขึ้น การควบคุมวิธีการดำเนินงานให้ถูกต้องตามหลักการสหกรณ์ ก็จะทำให้สหกรณ์ประสบผลสำเร็จ สมาชิกทุกคนจะได้รับผลประโยชน์ตามหุ้น ซึ่งตนได้ลงทุน เป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนได้ใช้เงินโดยประหยัด และรู้จักเรื่องการลงทุน อันเป็นแนวทางในการดำรงชีพต่อไป  
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป