[s12-386]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาและใช้แผนที่ประกอบพระราชดำริในการพัฒนาที่ดินและแหล่งน้ำสำหรับราษฎร

[s12-387]
แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์ศิลปชีพพิเศษ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[s12-388]
แผนที่ลุ่มแม่น้ำโก-ลก อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

[s12-389]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ใช้แผนที่ที่ดีและทรงใช้แผนที่มากกว่าผู้เกี่ยวข้อง

[s12390-1]

[s12390-2]

[s12390-3]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงนำแผนที่ติดพระองค์ทุกครั้งในการเสด็จฯ ไปในถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้เพื่อทรงใช้แผนที่ประกอบ พระราชวินิจฉัยในการพัฒนาที่ดินและแหล่งน้ำสำหรับราษฎร แม้ในการเสด็จฯ นั้น จะทรงเหนื่อยยากเพียงใดก็มิได้ทรงย่อท้อ

[s12-391]
แผนที่พระราชทาน ตัวอย่างแผนที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้