สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒-๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
หลักเบื้องต้นในการวินิจฉัยและการรักษาโรคทางอายุรศาสตร์
 โรคระบบการหายใจ
 โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคระบบประสาท
โรคของต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
โรคของไต
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
โรคของเลือด
ดูเพิ่มเติม
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา์
 เลือดและธนาคารเลือดในประเทศไทย