สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ผลที่เกิดจากการเอียงของระนาบวิถีโคจรของดวงจันทร์
ขอบเขตความถี่ในการเกิดอุปราคา
อนุกรมอุปราคาซาโรส
จันทรุปราคา
สุริยุปราคาหมดดวง
การทำนายอุปราคา
ดูเพิ่มเติม
ท้องฟ้ากลางคืน
ดวงอาทิตย์