ด้วยสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 อี จะจัดการแข่งขัน

 1. ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๒
 2. ประกวดแต่งบทกลอน และประกวดกวาดภาพ ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๘
 3. ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  โครงการดังกล่าว ถือเป็นแนวพระราชประสงค์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทาน แนวความคิดให้ ไลออนส์ ได้เปิดโอกาส ให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาส แสดงออกในด้านต่างๆ โดยค้นคว้าหา ความรู้จากสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ซึ่งมีสโมสรไลออนส์ เป็นผู้จัดโครงการดังกล่าวนี้ ร่วมกับ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. ทุกพื้นที่) และ สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร

  อนึ่ง ในการแข่งขันระดับจังหวัด ได้กำหนดในวันเสาร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ การแข่งขันระดับภาค 310 อี ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พร้อมกับมีการประกวด บทกลอน – วาดภาพ ระบายสี ครั้งที่ ๘ ในระดับภาคด้วย

  กรุณาส่งใบสมัครทางโทรสาร ๐-๒๕๑๒-๑๘๙๗ หรือสอบถาม โทร. ๐-๒๗๔๑-๕๓๖๔ ต่อ ๐๓๘

  1. กำหนดการ
  2. การแบ่งเขตพื้นที่จัดสนามการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
  3. หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ที่ใช้แข่งขันตอบคำถามครั้งที่ ๒๒
  4. จดหมายเชิญโรงเรียนเข้าแข่งขันครั้งที่ ๒๒ (ใบสมัคร .docx)
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนร่วมสมัครเข้าแข่งขัน

โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน กิจกรรมบูรณาการ สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 1. ประกาศ
 2. รายละเอียดโครงการ
 3. เกณฑ์การตัดสิน
 4. แบบกรอกประวัติและผลงานของผู้สมัคร

ค้นหาคำ:

::

หนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ
 

E-Book

คลิกเลือกเล่มหนังสือ

๑๐
๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐
๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐
๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘

หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้

E-Book

คลิกเลือกเล่มหนังสือ

หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ (ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว) มีทั้งหมด ๙ หมวด คือ
๑ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญ
๒ พระราชวงศ์
๓ องค์กรและส่วนราชการ
๔ มูลนิธิ ทุน รางวัล และโรงเรียน
๕ พระราชสถานะและพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ
๖ ราชธรรมและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนา
๗ พระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน
๘ พระบรมราชสัญลักษณ์และเรื่องราวเกี่ยวข้อง
๙ เบ็ดเตล็ด

หนังสือสารานุกรมไทยฉบับเฉลิมพระเกียรติ

จัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๐ (ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว) มีรายละเอียดดังนี้
๑. ธรรมิกราชา
๒. พระปรีชาสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๓. เศรษฐกิจพอเพียง
๔. กษัตริย์-เกษตร
๕. พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
๖. พระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาปัญญา
๗. อัครศิลปิน
๘. พระราชกรณียกิจด้านการสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณี
๙. สังคมสมานฉันท์