หนังสือสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชนฯ
 
เล่มที่ ๑
เล่มที่ ๒
เล่มที่ ๓
เล่มที่ ๔
เล่มที่ ๕
เล่มที่ ๖
เล่มที่ ๗
เล่มที่ ๘
เล่มที่ ๙
เล่มที่ ๑๐
เล่มที่ ๑๑
เล่มที่ ๑๒
เล่มที่ ๑๓
เล่มที่ ๑๔
เล่มที่ ๑๕
เล่มที่ ๑๖
เล่มที่ ๑๗
เล่มที่ ๑๘
เล่มที่ ๑๙
เล่มที่ ๒๐
เล่มที่ ๒๑
เล่มที่ ๒๒
เล่มที่ ๒๓
เล่มที่ ๒๔
เล่มที่ ๒๕
เล่มที่ ๒๖
เล่มที่ ๒๗
เล่มที่ ๒๘
เล่มที่ ๒๙
เล่มที่ ๓๐
เล่มที่ ๓๑
เล่มที่ ๓๒
เล่มที่ ๓๓
เล่มที่ ๓๔
เล่มที่ ๓๕
เล่มที่ ๓๖
เล่มที่ ๓๗
 
หนังสือสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชนฯ
ฉบับเสริมการเรียนรู้
 
 
หนังสือสารานุกรมไทย
ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
 

ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา ในสารานุกรมไทยฯ
Search in Thai or English
:  
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ประกาศ
เพื่อให้โรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เกิดอุทกภัยและพื้นที่อื่นๆ ที่สนใจ ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
จึงได้ขยายเวลาการรับสมัครออกไปถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมกับสมาชิกสโมสรไลออนส์ จัดทำ
โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน 
สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗)
โดยจัดกิจกรรมแข่งขันทำหนังสือทำมือ (เพิ่มพูนความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยฯ) ขึ้น
ผู้สมัครเข้าแข่งขัน ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓) ในระบบทุกสังกัด เข้าร่วมแข่งขันในนามของสถานศึกษา สถานศึกษาละ ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน
รอบแรก
 • นักเรียนอ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๓๔ เลือกเรื่องที่สนใจ
 • ค้นคว้าเรื่องที่เลือกเพิ่มเติมจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และจากแหล่งอื่นๆ
 • ทำเฉพาะเค้าโครงเรื่อง (ซึ่งประกอบด้วย การระบุหน้าหนังสือสารานุกรมไทยฯ ที่เลือกทำ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชื่อเรื่อง เค้าโครงเรื่อง ภาพประกอบ แหล่งข้อมูล และการจัดทำบรรณานุกรม) ความยาวของผลงานไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A4 และ พิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New ตัวอักษรขนาด ๑๘
 • รับสมัครผลงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน - ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
  *ขยายเวลาถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

  ตามที่อยู่ดังนี้ : 
 • โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
  สนามเสือป่า  ถนนศรีอยุธยา   แขวงดุสิต   เขตดุสิต
  กรุงเทพฯ   ๑๐๓๐๐
 • คัดเลือกผลงาน ๔๐ ทีม เพื่อแข่งขันรอบที่ ๒ ประกาศผลภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
รอบที่ ๒
 • ทางโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนจะต้องเตรียมอ่านหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ เล่มใด
 • ทีมที่เข้ารอบจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดทำหนังสือทำมือให้พร้อมสำหรับเข้าค่าย ในระหว่างวันที่ ๔ - ๘ มกราคม ๒๕๕๗
 • ประกาศผลการแข่งขัน วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รางวัลชนะเลิศ
สถานศึกษา รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นักเรียน รับทุนการศึกษา ทีมละ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ครูที่ปรึกษา รับเกียรติบัตร


หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๓๗ หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๓๗

พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีเรื่อง ๙ เรื่อง คือ
พระเจดีย์ หอศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ ว่าว หนังสือพิมพ์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรคเอสแอลอี และโรคไข้หวัดใหญ่

มีวางจำหน่ายแล้วในราคาเล่มละ ๒๕๐ บาท


หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยประมวลพระราชจริยาวัตร พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
๑. ธรรมิกราชา
๒. พระปรีชาสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๓. เศรษฐกิจพอเพียง
๔. กษัตริย์-เกษตร
๕. พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
๖. พระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาปัญญา
๗. อัครศิลปิน
๘. พระราชกรณียกิจด้านการสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณี
๙. สังคมสมานฉันท์
สามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีทั้งหมด ๖๐ เรื่องโดยแบ่งเป็น ๙ หมวด คือ

หมวดที่ ๑ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญ
หมวดที่ ๒ พระราชวงค์
หมวดที่ ๓ องค์กรและส่วนราชการ
หมวดที่ ๔ มูลนิธิ ทุน รางวัล และโรงเรียน
หมวดที่ ๕ พระราชสถานะและพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ
หมวดที่ ๖ ราชธรรมและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนา
หมวดที่ ๗ พระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน
หมวดที่ ๘ พระบรมราชสัญลักษณ์และเรื่องราวเกี่ยวข้อง
หมวดที่ ๙ เบ็ตเตล็ด
สามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก
------------------------>           ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว...


  หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเสริมการเรียนรู้

หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับเสริมการเรียนรู้

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน "ฉบับเสริมการเรียนรู้" เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษา ตอนต้น โดยจัดพิมพ์ในขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก ให้พกพาสะดวก มีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม สวยงาม กำหนดออกปีละ ๓ เล่ม แต่ละเล่มจะบรรจุเรื่องน่ารู้ จำนวน ๓ เรื่อง เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านง่าย เล่มแรกออกวางจำหน่ายแล้ว ประกอบด้วยเรื่อง ไม้ดอกหอมของไทย ไม้ในวรรณคดีไทย และสมุนไพร

สำหรับเป็นของขวัญในทุกเทศกาล
เพียงเล่มละ ๘๐ บาทเท่านั้น
(ไม่รวมค่าจัดส่งชุดละ ๒๐ บาท)
ดูรายละเอียดที่นี่ >> ตัวอย่าง EBOOK

mailto To : Webmaster

จำนวนผู้เข้าชม ๗๓๓๐๒ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการสารานุกรมไทยฯ สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2280-6502, 0-2280-6507, 0-2280-6515, 0-2280-6538, 0-2280-6541, 0-2280-6580 โทรสาร 0-2280-6589