เขื่อนเก็บกักน้ำที่สำคัญในประเทศไทย
เขื่อนเก็บกักน้ำที่สำคัญในประเทศไทย ได้แก่