เขื่อนลำนางรอง


เป็นโครงการพระราชดำริ สร้างปิดกั้นลำน้ำนางรองที่บ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง
อำเภอละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเขื่อนดิน สูง 23 เมตร สันเขื่อนยาว 1,500 เมตร
เก็บน้ำได้ 150 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างพ.ศ. 2523 เสร็จพ.ศ. 2525 ใช้ประโยชน์เพื่อการ
เพาะปลูกในฤดูฝน 113,110 ไร่ ฤดูแล้ง 10,000 ไร่ เพื่อบรรเทาอุกทกภัย เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และการประปาในเขตตำบลโนนดินแดง และอำเภอละหารทราย และ
โรงงานอุตสาหกรรม