เขื่อนน้ำอูน


สร้างปิดกั้นลำน้ำอูน ที่อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เป็นเขื่อนดินสูง 29.50 เมตร
สันเขื่อนยาว 3,000 เมตร เก็บน้ำได้ 520 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างพ.ศ. 2510 ตัวเขื่อน
เสร็จ พ.ศ. 2517 งานระบบส่งน้ำเสร็จ พ.ศ. 2524 ใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกในฤดูฝน
185,800 ไร่ ในฤดูแล้ง 63,000 ไร่และช่วยบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำอูนและห้วยปลาหาง
กับตอนล่างของลุ่มน้ำสงครามให้ลดน้อยลง