การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยแหล่งน้ำธรรมชาติในแต่ละภูมิภาคที่
คุณภาพน้ำมีสภาพเสื่อมโทรม ทั้งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และเนื่องจากการ
กระทำของประชาชน จึงพระราชทานพระราชดำริแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
ทำการศึกษา ทดลอง และดำเนินการแกไขอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเขตกรุงเทพ-
มหานครและต่างจังหวัด ซึ่งตามแนวพระราชดำริที่พระราชทานนั้น ทรงเน้นถึง
การใช้วิธีการแก้ไขที่เป็นรูปแบบง่ายๆ เสียค่าใช้จ่ายน้อย เพราะมีพระราช
ประสงค์ให้คิดค้นวิธีการแก้ไขที่มีความลึกซึ้งทางด้านวิชาการและพิจารณา
ดเนินการให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของแต่ละท้องที่

แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเสียตามพระราชดำริแบ่งออกได้ตามลักษณะของน้ำเสียได้ดังนี้