การบำบัดน้ำเสียโดยใช้เครื่องกลเติมอากาศ
"กังหันน้ำชัยพัฒนา"


โดยปกติคุณภาพน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติเช่น แม่น้ำ ลำธาร จะมีปริมาณออกซิเจน
อิ่มตัวที่ละลายอยู่ในน้ำประมาณ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร หากเมื่อใดมีการปล่อยของเสีย
ลงไปเป็นปริมาณมาก ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ใน
น้ำลดน้อยลง เนื่องจากจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำตามธรรมชาติได้ดึงเอาออกซิเจนที่ละลาย
อยู่ในน้ำเพื่อนำไปใช้ในการย่อยสลายความสกปรกที่อยู่ในรูปของสารอินทรีย์  ส่งผลให้
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำลดน้อยลงเรื่อยๆ จนกระทั่งน้ำขาดออกซิเจน อันก่อให้
เกิดสภาวะน้ำเน่าเสีย ทำให้สัตว์น้ำโดยเฉพาะกุ้งและปลาไม่สามารถอาศัยอยู่ได้อีกต่อไป

การเติมอากาศลงในน้ำจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยรักษาปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ
ให้คงระดับที่สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัย   ทั้งนี้ควรมีปริมาณ
ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร