การออกแบบและก่อสร้างฝายขนาดเล็ก

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างเขื่อนดินขนาดเล็ก
สำหรับเก็บกักน้ำ และฝายเพื่อทดน้ำแล้วส่งไปใช้สำหรับการเพาะปลูก และอุปโภค
บริโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาหรือแก้ไขความเดือดร้อนในเรื่องน้ำที่ราษฎรตามหมู่บ้าน
ต่าง ๆ ประสบปัญหาอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรในเรื่องการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างยิ่ง หน่วยราชการที่เกี่ยว
ข้องจึงได้สนอง พระราชดำริของพระองค์ท่านโดยได้จัดทำคู่มือสำหรับใช้ในการออกแบบ
งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อที่ผู้สนใจทั่วไปจะได้ใช้เป็นแนวทางประกอบการทำงาน
โดยงานลักษณะนี้ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างไม่นานและเสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างใน
วงเงินไม่มากนัก เพื่อให้กระจายไปทุกท้องถิ่นทั่วทุกภาค โดยทั่วไปสามารถสร้างฝายปิดกั้น
ลำน้ำธรรมชาติทุกแห่งได้ตามที่ต้องการ

ฝายที่จะกล่าวต่อไปเป็นฝายที่ส่วนราชการได้ดำเนินการเอง หรือให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการในการดำเนินการ ซึ่งเป็นฝายประเภทฝายถาวร ส่วนฝายที่จัดอยู่ในประเภท
ไม่ถาวรซึ่งราษฎรดำเนินการเองนั้นมีข้อบกพร่องหลายประการ ทำให้ไม่มั่นคงแข็งแรง
และมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว