เนื่องจากสมาชิกสายใจไทย มีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกล กันในเขตภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงจำเป็นต้องมี สื่อกลางระหว่างมูลนิธิ ฯ และ สมาชิกสายใจไทย คือการจัดพิมพ์ "สารสายใจไทย" ขึ้น เพื่อออกเผยแพร่ ปีละ 3 ครั้ง ในวาระต่าง ๆ ดังนี้

สารสายใจไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม 2522

"สารสายใจไทยเป็นวารสารของมูลนิธิสาย ใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์ขึ้นตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๒๒ เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ กิจกรรมของมูลนิธิฯ และเป็นสื่อกลางระหว่างทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวรบ กับประชาชนในแนวหลัง"
"สารสายใจไทย" จัดพิมพ์ปีละ ๓ ฉบับ ตามวาระ ต่าง ๆ ดังนี้
๑. วันที่ ๒ เมษายน ฉบับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ
๒. วันที่ ๑๒ สิงหาคม ฉบับวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
๓. วันที่ ๕ ธันวาคม ฉบับวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปัจจุบันวารสารสายใจไทยจัดพิมพ์ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ ฉบับ โดย ได้รับความร่วมมือจากบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) แจกจ่ายแก่ทหาร ตำรวจ พลเรือน อาสาสมัคร ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามชายแดน สมาชิกมูลนิธิสายใจไทยฯ ตลอดจนหน่วยราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจ ธนาคารทั่วประเทศเพื่อให้ทราบข่าวคราว ที่น่าสนใจและเรื่องราวอันเป็นประโยชน์ รวมทั้งได้รับความเพลิดเพลิน และไม่รู้สึกว่า ถูกทอดทิ้ง เพื่อจะได้มีกำลังใจที่จะปฏิบัติ ภารกิจหน้าที่ หรือดำรงชีวิตต่อไป
"สารสายใจไทย" จะเป็นศูนย์กลางแก่บรรดา ทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัครที่ประสงค์จะส่งข่าว ถึงกัน ผู้เคยปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ร่วมกันมาไม่ว่าจะอยู่ที่ใด