พระราชกรณียกิจ
องค์ประธานมูลนิธิฯ ทอดพระเนตรเท้าเทียมผลิตโดย บริษัท ยางสยาม จำกัด