ทรงเป็นองค์ประธาน การประชุมกรรมการมูลนิธิสายใจไทย
องค์ประธานมูลนิธิฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทยฯ ประจำปี อาคารชัยพัฒนา