งานวันสังคีตสายใจไทย
งานวันสังคีตสายใจไทย โรงละครแห่งชาติ เมื่อ 21 กรกฎาคม 2539 จัดขึ้นประจำทุกปี เพื่อมอบรายได้สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ