การบำรุงขวัญ - พระมหากรุณาธิคุณ
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมทหารป่วย ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า