การบำรุงขวัญ - พระมหากรุณาธิคุณ
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมทหารป่วยที่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2531