พระราชกรณียกิจ
คณะกรรมการจัดงาน วันสายใจไทยศุภวารกาญจนาภิเษก เมื่อ 1 เมษายน 2539 ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงาน จำนวน 22,725,408.72 บาท