อาเศียรวาทราชสดุดี
เนื่องในศุภวาระ คล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 12 สิงหาคม 2541

ไทยราษฎร์ทั้งมวลรวมกัน
ถึงองค์พระสยามเทวา ฯ

โปรดทรงพิทักษ์รักษา
เหล่านิกรชนคนไทย

พระองค์ดุจดั่งหลักไชย
ไม่ว่ายากดีมีจน

เศรษฐกิจชาวไทยขัดสน
พระทรงโปรดเกล้า ฯ ราชทาน

โปรดจัดข้าวปลาอาหาร
เข้าช่วยด้วยพระกรุณา

ลุที่สิบสองสิงหา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

   ร่วมจิตตั้งมั่น

   องค์พระมารดา

   พสกทั่วไป

   ลำบากทุกข์ทน

   จัดตั้งโรงทาน

   ศุภฤกษ์เวลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำวารสารสายใจไทย
(นางพนิดา สิทธิวรรณ์ ร้อยกรอง)