ประมวลภาพพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ