พระราชกรณียกิจ
27 ตุลาคม 2520 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา องค์ประธาน มูลนิธิสายใจไทย เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงพยาบาลตำรวจ