พระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานวโรกาส ให้นายสุเมธ เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท สุรามหาราช จำกัด นำหัวหน้างาน ฝ่ายต่างๆ เฝ้าฯ ทูลถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์