พระราชกรณียกิจ
6 พ.ค 2520 สมเด็จองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยฯ เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า