พระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานเลี้ยงอาหาร ทหาร ตำรวจ ที่บาดเจ็บ และพระราชทานของ ศาลาดุสิดาลัย ในบริเวณสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2521