พระราชกรณียกิจ
สมเด็จองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทยฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมหน่วยทหารและ ตชด. จ.นครราชสีมา และพระราชทานกล่องของขวัญให้ทหารและตชด. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2522