" ส.ค.ส. พระราชทาน "
พรยิ่งใหญ่องค์ในหลวง

เห็นตรง
หมั่นเพียร
แจ้งสว่าง
พูดไพเราะ
งามสุจริต
สวยงาม
จิตมั่นคง
คิดดีสงบ
ร่มเย็น
เป็นทางขจัดทุกข์โศก บรรลุความสุกความเจริญ

กส.๙ ปรุง. ๓๑๑๔๓๐ ธ.ค. ๒๕๒๙