พระบรมราชจักรีวงศ์ได้พระราชทานเพชรอันล้ำค่า อีกเม็ดหนึ่งให้แก่คนไทย คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทำให้ความไม่แน่นอนของศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้แสดงออกมาแล้วนั้น กลับมั่นคงแข็งแรง มีความหวังที่จะดำรงอยู่ได้ และจะงอกเงยเติบโตต่อไปเช่นวัฒนธรรมทั้งปวง