เฟสปิกเกมส์ [ FESPIC GAMES ]
กีฬาแห่งความเสมอภาค

 

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้คณะผู้จัดการแข่งขัน ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาเฟสปิกเกมส์ เข้าเฝ้าฯ รับ พระราชทานพรก่อนการแข่งขัน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2542 ณ ศาลาดุสิตตาลัย.