พระราชกรณียกิจ
2519 ชาติไทยมีวีระบุรุษผู้สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทย งานพระราชทานเพลิงศพวีระบุรุษของชาติ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร