พระราชกรณียกิจ
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎร