พระราชกรณียกิจ
2 เมษายน 2518 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานกำเนิดมูลนิธิสายใจไทย พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พลเรือน และอาสาสมัคร ที่พิการทุพพลภาพจากการต่อสู้ปราบปราม ผกค. ณ สวนจิตรลดา