พระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาฯ ลุ่มแม่น้ำเข็ก และทรงเยี่ยมทหาร ราษฎร อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523