กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา
ชื่อ นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
การศึกษา

  2494 - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2498 - วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
        - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 21

ประวัติการทำงาน

  2494 นายช่างตรี กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2509 นายช่างพิเศษ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2519 ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2523 รองปลัดกระทรวง
  2530 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกวุฒิสภา
  2534 องคมนตรี


Copyright ฉ 1996 Kanchanapisek Network Webmaster. All right reserved.
Reproduction of the information contained in this web site without permission is prohibited.