โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กขาดอาหาร ส่งเสริมให้เด็กมีภาวะโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย อีกทั้งยังพัฒนาเด็กให้มีความรู้ และทักษะให้สามารถพึ่งตนเอง ทั้งด้านวิชาการ อาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั่วทุกภาคของประเทศ ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จำนวน ๗๔๕ แห่ง ในพื้นที่ ๔๖ จังหวัด

 โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ  ปีการศึกษา ๒๕๕๒

 

PDF file ข้อมูลโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
    

    

  . โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน                                                          จำนวน  ๑๘๓ โรงเรียน


โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑
- ๔๔           

  
กระจายอยู่ในพื้นที่ ๓๘ จังหวัด
 

 

                ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี  ตราด สระแก้ว ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร เลย อุดรธานี หนองคาย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เชียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล ตรัง ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
  ๒. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                 จำนวน  ๑๗๘  โรงเรียน


กระจายอยู่ในพื้นที่ ๒๒ จังหวัด

 

                ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปทุมธานี สระแก้ว กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อำนาจเจริญ สกลนคร ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู อุบลราชธานี ศรีสะเกษ เชียงใหม่ น่าน ตาก แม่ฮ่องสอน แพร่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส และปัตตานี
 

 

  ๓. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                              จำนวน  ๒๖๖  ศูนย์


           
- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” จำนวน ๒๖๕ ศูนย์
                   ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ตาก และแม่ฮ่องสอน

            - ศูนย์การเรียนชุมชนชาวมอแกนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา จำนวน ๑ ศูนย์


                    

                  

  ๔. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                                                                จำนวน  ๓๙ โรงเรียน


 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในพื้นที่จังหวัดน่าน แพร่ และเชียงราย ได้แก่

            - โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน จำนวน ๑๒ โรง
            - โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดแพร่ จำนวน ๗ โรง
            - โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒๐ โรง  ๕. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                            จำนวน  ๑๕ โรงเรียน


            - โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  จำนวน ๑๔ โรง

                   ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา


            - โรงเรียนสามเณร จังหวัดตาก จำนวน ๑ โรง
  ๖. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                         จำนวน  ๗  โรงเรียน

            
             - โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗ โรง 
ในพื้นที่จังหวัดตาก และระนอง
            

 


  ๗. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ                                                                                จำนวน  ๓๐ ศูนย์


             ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ
   จำนวน ๓๐ ศูนย์ 

                   ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร น่าน และตาก
 


  ๘. โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร                                                                                       จำนวน  ๒๗  โรงเีรียน


                      -  
โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร   จำนวน ๒๕ โรง 
             - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพท.กทม. เขต ๓)   จำนวน ๒ โรง 
 


PDF file ข้อมูลโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ปีการศึกษา ๒๕๕๒

PDF file ข้อมูลโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
    อ้างอิงจาก : แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
                    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาีีีรี
 ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๐- ๒๕๕๙