โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทพภูเงิน

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ครู ตชด. ๕ นาย ผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง ๒ คน และพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ๒ คน จากนั้นเสด็จเข้าอาคารเรียนเพื่อลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ในการนี้ได้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๔ ราย

                จากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรห้องสมุด การสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล โรงอาหาร-ห้องครัว โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพ ห้องพยาบาล และร้านตัดผมเทพภูเงินบาร์เบอร์ พร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษา ๒๖๖ คน เป็นนักเรียน ๔๘ คน และประชาชน ๒๑๘ คน ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อ และระบบทางเดินหายใจ ในจำนวนนี้ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน ๑๒ คน ซึ่งป่วยเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษา เช่น โรคมะเร็งในช่องปาก โรคไต โรคธาลัสซีเมีย ก้อนเนื้อโต เป็นต้น ในการนี้ได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลที่มาร่วมออกหน่วย จำนวน ๔ โรง เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

                โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๙ เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน ๔๒ คน เป็นชาย ๒๗ คน หญิง ๑๕ คน มีครู ตชด. ๕ นาย

                สำหรับภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ อยู่ในระดับปกติ เป็นผลทำให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง ส่วนภาวะคอพอกในเด็กนักเรียน อยู่ในระดับปกติ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ให้ความรู้แก่นักเรียนและประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งต้นน้ำลำธาร ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในวันสำคัญต่างๆ เป็นต้น