ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียน พร้อมทั้งพระราชทานพันธุ์ไม้ผล แก่ผู้แทนชาวบ้าน

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การเลี้ยงไก่ไข่พระราชทาน โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมฝึกอาชีพเลี้ยงชันโรง การสาธิตการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมห้องสมุด การสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ๒ กิจกรรมห้องพยาบาล การสาธิตการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

โรงเรียนบ้านโคกศิลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๑๕ คน เป็นชาย ๕๗ คน หญิง ๕๘ คน และมีครู ๙ คน


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และจังหวัดพัทลุง คลิกที่นี่