ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ทอดพระเนตรการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ตามพระราชดำริ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑) โรงเรียน Central Basic Education School of Hera เมือง Hera ๒) โรงเรียน Filial Basic Education School of Acanuno เมือง Hera ๓) โรงเรียน Central Basic Education School of Fatuquero เมือง Ermera และ ๔) โรงเรียน Dona Ana Lemos Filial Basic Education School เมือง Ermera

โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน พร้อมทั้งทรงติดตามการดำเนินงานตามที่ได้พระราชทานงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมทางการเกษตร การปรับปรุงระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ การปรับปรุงระบบน้ำในโรงเรียน ห้องปฐมพยาบาล และห้องสมุด การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ยา รวมทั้งอุปกรณ์การเกษตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ทั้งด้านโภชนาการ และสุขภาพอนามัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น