ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่่ ๑๕ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

- โรงเรียนป่าแขมวิทยา หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่าน จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

- ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านป่ากำ หมู่ที่ ๕ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

- โรงเรียนบ้านสว้า (ห้องเรียนบ้านป่ากำ) หมู่ที่ ๕ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

- โรงเรียนวัดนาราบวิทยา ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

- โรงเรียนเชตวันวิทยา หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่