โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่                                                    

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ครูตำรวจตระเวนชายแดน ๕ นาย ครูพลเรือน ๒ คน ผู้ดูแลเด็ก ๒ คน ผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง ๒ คน พันธุ์ไม้ผลและผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้าน ๒ คน พร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียน และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท

                ทอดพระเนตรห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ การสาธิตการเรียนการสอน ห้องสมุด โครงการฝึกอาชีพห้องพยาบาล ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงอาหารและห้องครัว

                ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ  รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลที่มาร่วมออกหน่วย  เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

                โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.. ๒๕๑๘  เปิดทำการสอนระดับก่อนประถม ถึงระดับประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน  ๒๒๙  คน  เป็นชาย  ๑๐๖  คน หญิง ๑๒๓ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๕ นาย ครูพลเรือน ๑ คน ครู อบจ. ๑ คน และผู้ดูแลเด็ก ๒ คน